Lista usług

Rounded Rectangle: Zbieranie odpadów niebezpiecznych
Rounded Rectangle: Obróbka odpadów innych niż niebezpieczne
Rounded Rectangle: Wykonywanie linii kablowych i trakcji elektrycznych oraz budowa stacji transformatorowych 
Rounded Rectangle: Transport materiałów niebezpiecznych 
Rounded Rectangle: Wytwarzanie (rozbiórka) odpadów niebezpiecznych
Rounded Rectangle: Wykonywanie rurociągów przemysłowych      i sieci rozdzielczych
Rounded Rectangle: Usługi transportowe krajowe i zagraniczne 
Rounded Rectangle: Wykonywanie remontów i inwestycji konstrukcji i pokryć dachowych
Rounded Rectangle: Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych wysokościowych specjalistycznym sprzętem
Rounded Rectangle: Wykonywanie wszelkich robót budowlanych- wykończeniowych 
Rounded Rectangle: Przeprowadzki zasobów mieszkalnych 
Rounded Rectangle: Wykonywanie tynków wewnętrznych kat. I II III IV  i zewnętrznych 
Rounded Rectangle: Wykonywanie tynków maszynowych i ręcznych 
Rounded Rectangle: Wykonywanie instalacji gazowych 
Rounded Rectangle: Wykonywanie instalacji kanalizacyjnych
Rounded Rectangle: Wykonywanie oznakowania poziomego         i pionowego dróg
Rounded Rectangle: Rekultywacja wysypisk, odpadów, terenów zielonych
Rounded Rectangle: Roboty budowlane – wznoszenie budynków mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, Rounded Rectangle: Wykonywanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych
Rounded Rectangle: Przygotowanie terenów i placów pod budowy 
Rounded Rectangle: Remonty budynków 
Rounded Rectangle: Budowy dróg gruntowych, tłuczniowych, bitumicznych, brukowych 
Rounded Rectangle: Budowy i remonty dróg chodnikowych, parkingów, placy manewrowych 
Rounded Rectangle: Wykonywanie instalacji wodnych 
Rounded Rectangle: Budowy dróg szynowych
Rounded Rectangle: Rozbiórka budynków mieszkalnych, przemysłowych i innych (żelbety) 
Text Box: Skontaktuj się z nami:
Tel.: 0 95 747 5176
Tel. kom. 602 457 295
Faks: 0 95 747 5176
E-mail: phusanbud@wp.pl